תקנות הנגשת אתרים נכנסו לתוקף בתאריך 26.10.2017 - האם אתם עומדים בדרישות?

הנגשת אתרים

בעלי עסקים המפעילים אתר-אינטרנט או אפליקציות מובייל וטאבלטים, שימו לב - אתם חשופים לתביעה על אי-הנגשה וצפויים לקנס של 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק (ראו תיקון לתקנות העוסקות בנגישות האינטרנט פורסם ברשומות ביום 26 באוקטובר 2017).

בכל מקרה, חובת ההנגשה, פטורים מלאים או חלקיים, יידוע הגולשים על חלופות הנגשה וכן אמצעי קשר עם רכז ההנגשה של העסק מותנים במדדים כגון מחזור כספי שנתי כולל של העסק, נפחי תנועת גולשים באתר ומדדים נוספים. לכן, מומלץ להתייעץ עם מומחה לעניין זה ולקבל חוות דעת מוסמכת.

האחריות להנגשה

אם אתם בעלי עסקים קטנים או בינוניים, או בוני אתרים - חובה עליכם לבחון היטב את התיקונים לחוק, את הדרישות והחובות שלכם וכדי להמנע מקנסות, פגיעה בשמכם הטוב ובפרט הפקדה על הנגשה ראויה ומתאימה לציבור בעלי המוגבלויות הגולשים ברשת הישראלית.

על פי איגוד האינטרנט הישראלי "המחוקק מטיל אחריות אישית לביצוע הנגישות על הבעלים או המפעיל של המקום הציבורי או השירות", כלומר בעלי ומפעילי האתר. אבל גם על בונה האתר "... האחראי או המנהל (באופן ישיר או עקיף) להנגשת המקומות והשירותים". לכן אם אתם בעלי העסק הקפידו לבחון מול בונה האתר כי ועל פי איגוד-האינטרנט "הספק מצהיר, מאשר ומתחייב כי תוצרי שירותיו (האתר/היישום) יכללו את מלוא התאמות הנגישות לשירותי אינטרנט, כנדרש בהוראות תקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יבצע את התאמות הנגישות בהתאם לתקן הישראלי לנגישות מס' 5568 של מכון התקנים הישראלי, ברמת נגישות AA לכל הפחות". אם אתם בוני-האתר, הקפידו לידע את הלקוח ובעלי האתר על חובתו להנגיש את האתר, העמידו בפניו את החלופות הקיימות והקפידו להחתים אותו על ההנחיות אותן העביר לכם.

קיימת חובת פירסום באתר האינטרנט, של הצהרת נגישות המפרטת את התאמות או פטורי ההנגשה שבוצעו והקיימים וכן פרטי קשר לרכז הנגישות בעסק.

חובת הנגשה

יש להפריד בין אתר אינטרנט שעלה אחרי ה27.10.2015 וכזה שעלה לפני וכן לבחון מחזור כספי שנתי כולל של העסק, נפחי תנועת גולשים באתר ומדדים נוספים.

על פי איגוד האינטרנט חובת ההנגשה תהיה "על כל בעלים, מחזיקים או מפעילים בפועל של אתר אינטרנט הנותן שירות לציבור בישראל ... נותן שירות או מידע אודות שירות באמצעות אתר אינטרנט קיים שהמחזור הכספי שלו עולה על 1,000,000 (מיליון) ש"ח בשנה בממוצע בשלוש השנים האחרונות חייב להנגיש את האתר שלו לאנשים עם מוגבלות בהתאם לתקן 5568 של מכון התקנים ברמה AA" ואם הוא אחד מהבאים:

  • אדם פרטי
  • גוף פרטי הפועל למטרות רווח (חברה, עוסק מורשה)
  • גוף הפועל שלא למטרות רווח (עמותה, מלכ"ר)
  • גוף ציבורי (משרד ממשלתי או רשות מקומית)

כמו כן ובנוסף להנגשת אתר האינטרנט עצמו, חובה להנגיש חובה להנגיש מסמכים הזמינים באתר (מסמכי PDF ואחרים ועל פי תקן האינטרנט הזמין לסוג המסמך) וכן טפסים מקוונים וכל זמן שמשמשים לקבלת שירות, גם אם נוצרו קודם ל-26 באוקטובר 2017. בנוסף, חובה להנגיש מסמכי הסבר לגבי טפסים הניתנים למילוי במחשב, אם הוכנו אחרי 26 באוקטובר 2015.

גם חובה להנגיש תכני וידאו שהוכנו לאחר 25 באוקטובר 2017.

פטור מהנגשת אתר

פטור מהנגשת אתר אינטרנט, אפליקציית מובייל או טאבלת אפשרית ובהתאם למבחנים המפורטים בתקנות ובכל מקרה נדרשת הגשת בקשה מסודרת לנציבות במשרד המשפטים.

אלו פטורים מהנגשה אפשריים?

על פי אתר איגוד האינטרנט הישראלי, "בעל אתר שהמחזור הכספי שלו נמוך מ-1,000,000 (מיליון) ש"ח בממוצע בשנה פטור מהנגשתו. זאת, בכפוף להנחייה כי הוא חייב לפרסם באופן נגיש לאנשים עם מוגבלות את דרכי ההתקשרות אתו לצורך קבלת שירות, בין אם באתר שלו ובין באתר אחר. חובה זו תיכנס לתוקף ב-26 באוקטובר 2017. הפטור הינו אוטומטי ואינו מצריך אישור, אך על בעל האתר לבחון אחת ל-3 שנים אם לא השתנה מחזורו הכספי".

קיים פטור מהנגשת תכני וידאו למי שאינו רשות ציבורית או למי שהוא בעל מחזור ממוצע פחות מ-5 מיליון ₪ וכן פטור מהנגשת פרסומת באתר ובכפוף לפרסום מידע חלופי על השירות המקודם בה.

אך בכל מקרה ועל פי משרד המשפטים "אם ביצוע ההנגשה מהווה נטל כלכלי כבד מדי, ניתן לקבל פטור מהתאמות הנגישות ברמה AA וניתן להסתפק בהתאמות ברמה A. אם ביצוע התאמות לפי רמה A מהווה נטל כלכלי כבד מדי, יכול נותן השירות לקבל פטור אף מביצוע התאמות אלה. פטור זה אינו קיים עבור נותני שירות שהם רשויות ציבוריות". במקרה כזה או במקרה של עסק "שמחזור ההכנסות הממוצע שלו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה הינו מתחת ל-500,000 שקלים" ניתן להגיש בקשה אצל "נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" במשרד המשפטים, רח' צלאח א-דין 29 ירושלים, בפקס 02-5088025 או לכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

פטורים מלאים

קיימים גם פטורים מלאים ואין צורך לפנות לנציבות על מנת לקבל את הפטורים - אם כי מומלץ להתייעץ עם יועץ נגישות מוסמך. הפטורים הקיימים -

  1. פטור מלא לעוסק פטור או עוסק עם מחזור מתחת ל-100,000 ₪, בין אם ניתנו לפני 26.10.17 (שירות אינטרנט קיים) ובין אם החל לתתם לאחר מכן (שירות אינטרנט חדש).
  2. פטור זמני לבעל מחזור בין 100,000 ל-300,000 ₪ עד 26 באוקטובר 2020, מביצוע נגישות בשירותי אינטרנט קיימים וחדשים. ניתן לחדש פטור זה מידי שלוש שנים.
  3. פטור זמני למשך 3 שנים, לחייב בעל מחזור עד 1,000,000 ₪, ובכפוף לכ שדרכי ההתקשרות לחייב לצורך קבלת שירות יפורסמו באתר האינטרנט שלו באופן נגיש, או באתר אינטרנט נגיש אחר, לפי הצורך; פטור מביצוע נגישות באתרים או יישומים קיימים בלבד, דהיינו, שהפעלתם החלה לפני 26 באוקטובר 2017; ניתן לחדש את הפטור, לאחר בדיקת גובה המחזור מחדש, מידי שלוש שנים; הפטור לא יחול על אתר או יישום חדש שיוקם לאחר 26 באוקטובר 2017.

גם לאחר קבלת פטור חובה לפרסם הודעה מתאימה באתר וכן לפרסם בדרכים אלו את התאמות הנגישות החלופיות הקיימות, אם ישנן.

כלים

איגוד האינטרנט הישראלי, העלה כלי עזר המסייע בבדיקת הצורך בהנגשת האתר פה או העזרו בעמוד השאלות והתשובות המפורט באתר האיגוד.

אם אתם בעלי עסקים, אל תהססו להעזר במומחה לנושא כמו נגישות בקליק או "נגישלי" המספקים תוסף (פלאג) מובנה המסייע בהנגשה וכן שירותי הנגשה נוספים או יועץ ההנגשה טוביה שיינפלד. המתמחה ביעוץ, ליווי ויישום הנגשה מלאה לאתרי אינטרנט.

עדין מבולבלים? צרכים עזרה - פנו בטופס בעמוד זה לסיוע וליווי מלא בתהליך ההנגשה והגנו על עצמכם.